Thus twat tweeted @ohnoir.

From the month of November, 2011.

Badal ko kabhi short circuit hote hue dekha hai kya? #Delhi6

10:17 PM Nov 7th 2011